Huishoudelijk reglement

Logo

Huishoudelijk Reglement Tennisclub AMIE (2003)

Art 1.
De inhoud van het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met die van de statuten.

Art. 2.
De aanmelding van leden geschiedt d.m.v. een formulier, waarop tenminste ingevuld dient te worden : naam, voorletters, roepnaam, adres met postcode, geboortedatum en telefoonnummer. Na invulling dient het formulier gedateerd en ondertekend naar de ledenadministratie gezonden te worden.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is gelijktijdig met de aanmelding verschuldigd. Als het aantal van 325 leden is bereikt, worden de nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst gezet. Hiervoor geldt dezelfde regel als wordt toegepast bij inschrijving nieuwe leden en is men als zodanig het inschrijfgeld verschuldigd.

Art. 3.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris, dan wel de ledenadministratie op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie vóór 31 januari van ieder kalenderjaar te hebben voldaan.

De contributie voor het (slapend) lidmaatschap en het inschrijfgeld worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld..

Art. 4.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of het bestuur. De leden zijn verplicht correcte tenniskleding te dragen.

Art. 5.
De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De vergadering wordt bijeengeroepen d.m.v. een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid tenminste zeven (7) dagen voor de vergadering. De voorzitter heeft in de vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Art.6.
Bestuursleden zijn gekozen voor onbepaalde tijd. Ieder jaar wordt vóór de algemene ledenvergadering in de daaraan voorafgaande bestuursvergadering geïnventariseerd of een bestuurslid wil blijven c.q. functioneert.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen nieuwe functionaris geschiedt door het bestuur en/of de leden.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering.

Art. 7.
De agenda voor de algemene vergadering kan aangevuld worden met ieder voorstel dat tenminste zeven (7) dagen vóór de verzending van de convocaties door tenminste vijf (5) leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend met de wens dit op te nemen.

Art. 8.
De kascommissie bestaande uit twee (2) leden wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor twee jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie, en vervangt het lid dat het langst in de commissie zitting had.

Art. 9.
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden een stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.

Stemming over personen geschiedt d.m.v. gesloten briefjes. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Art. 10.
Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Art. 11.
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van het ledenbestand, de notulen van alle vergaderingen en de bezittingen en schulden van de vereniging.

De penningmeester mag buiten de jaarlijkse begroting geen uitgaven doen, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.

Art. 12.
Voor leden die tijdens het seizoen langer dan drie (3) maanden geblesseerd raken, zal een reductie (van maximaal € 50,00) voor het volgend seizoen mogelijk zijn. Voorwaarde is wel: een verklaring/reden doorgeven aan de penningmeester. Wanneer niet aan deze voorwaarde is voldaan, volgt geen reductie. De datum van inlevering geldt als ingangsdatum.

Art. 13.
Een lid mag een gastspeler/buitenstaander ten hoogste 5 x introduceren tegen een dan geldend tarief. Elk lid is verplicht zich hieraan te houden. Na dit aantal dient de gastspeler/buitenstaander zich als “Instromer” bij de secretaris, door middel van het daarvoor beschikbare formulier, aan te melden.

Art. 14.
Slapende leden zijn leden die door omstandigheden een seizoen niet kunnen tennissen. Als zij weer willen spelen, hebben zij voorrang op de wachtlijst.

Art. 15.
Regels over competitie, tossen, toernooien, afhangen staan vermeld in o.a. de Jaargids.
In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Kómen op een tossochtend of –middag betekent meedoen.
Vrij spelen is niet toegestaan tijdens het tossen. Dit geldt voor alle leden, zonder uitzondering! Uitbreiding van de tekst: Indien u lid bent van twee verenigingen (AMIE en bijv. TCO en/of TVK) die ook spelen op Overdam, dan mag u wel tennissen met leden van die andere vereniging, uitsluitend op een baan van die vereniging. U moet dan het pasje van die vereniging gebruiken. De banen van AMIE zijn tijdens de toss geblokkeerd, zodat u niet kunt afhangen met een AMIE-pas.

1ste wijziging: 11/12/13 art. 2.

2de wijziging: 10/12/14 art. 2

3de wijziging: 01/12/16 art. 12 en 13.

4de wijziging: 07/12/17 art. 15.

Afdrukken Huishoudelijk regelement.